Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1

Algemeen

 • 1.1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, daaronder alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alles (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds-, installatie en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).
 • 1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn: voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

Artikel 2

Aanbiedingen

 • 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 • 2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
 • 2.3 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/ en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 3

Reclames

 • 3.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen veertien dagen na datum van zijn factuur, danwel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, danwel indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.
 • 3.2 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

Artikel 4

Keuring

 • 4.1Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper danwel ter plaatse van de koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
 • 4.2 de kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

Artikel 5

Garantie en aansprakelijkheid

 • 5.1 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door terzake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
 • 5.2 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.
 • 5.3 Ingeval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in lid 6, evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
 • 5.4 Garantietermijn gaat in op de dag van levering. Zolang het volledige bedrag niet is voldaan kan de koper geen aanspraak maken op garantie

Artikel 6

Veranderingen

 • 6.1 Wijzigingen of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

Artikel 7

Transportvoorwaarden

 • 7.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het beland en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
 • 7.2 De verkoper heeft het recht goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 • 7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan de koper, ook bij niet-franco zendingen, waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 • 7.4 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
 • 7.5 Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 • 7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations-, en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

Artikel 8

Leveringstermijnen

 • 8.1 Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
 • 8.2 Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

Artikel 9

Overmacht

 • 9.1 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

Artikel 10

Prijs

 • 10.1De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.
 • 10.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoersen van de euro tegenover andere valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.

Artikel 11

Betalingsvoorwaarden

 • 11.1 Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 • 11.2 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • 11.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet de betaling geschieden contant zonder korting bij levering der goederen onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, danwel of door de koper wordt gereclameerd. Schuld vergelijking is niet toegestaan.
 • 11.4 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 • 11.5 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 Nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en in geval in rekening courant wordt geleverd, tot op het moment  van vereffening van het eventueel ten gunste van de verkoper komend saldo – alle door verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van de verkoper. De koper is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet-fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 13, lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering  van verkoper op koper terstond volledig opeisbaar.
 • 11.6 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • 11.7 Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan één maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen, zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

Artikel 12

Wanprestatie van de koper

 • 12.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichtingen, welke door hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, danwel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten last van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe vereist, te zijner keuze, en al dan niet in combinatie,
  - de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welken hoofde dan ook op te schorten, en/of
  - ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen, en/of
  - de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
  - Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.
 • 12.2 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

Artikel 13

Geschillen

 • 13.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een  koopovereenkomst danwel van nadere overeen-  komsten, die daarmee samenhangen, zullen  uitsluitend  worden berecht door de gewone rechter van de  vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en  verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen  aan arbitrage.

Artikel 14

Toepasselijk recht

 • 14.1 Op alle overeenkomsten van koop en verkoop  En daarmede samenhangende overeenkomsten is bij  uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij  tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze  bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig  buitenlands recht is overeengekomen.

Contact

The Cerdic Company BV
Torenallee 45 - SWA 5.027
5617 BA EINDHOVEN

E Info@cerdic.nl

Openingstijden

Voorlopig enkel op afspraak.